STANOVY SEKCE VÝŽIVY A NUTRIČNÍ PÉČE, z.s.

 

Název a sídlo Spolku

 1. Název spolku (dále jen “Spolek”) zní: SEKCE VÝŽIVY A NUTRIČNÍ PÉČE, z.s. (dále jen Spolek)
 2. Sídlo Spolku je: Praha 1, Řeznická 14

Statut Spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, sdružuje členy na základě společného zájmu a to osoby, které se zabývají problematikou výživy a nutriční péče nebo se na činnost v uvedených oblastech připravují.
 2. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která se zapisuje do spolkového  rejstříku vedeného příslušným soudem.
 3. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
 4. Členové spolku neručí za dluhy Spolku.

Program, cíle a účel Spolku a jeho hlavní činnost

 1. Účelem Spolku je dobrovolně sdružovat odborně způsobilé osoby, které se zabývají problematikou výživy a nutriční péče na různých úrovních, podílejí se na prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu a výuce související s výživou člověka nebo osoby, které se na činnost v uvedených oblastech připravují.
 2. Spolek zejména:
  1. hájí odborné zájmy svých členů,
  2. pečuje o zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů,
  3. pečuje o šíření zdravotnické osvěty v populaci,
  4. zaměřuje se: 1) na otázky výživového poradenství v primární a sekundární prevenci onemocnění, 2) na otázky systémového nastavení dietního školního stravování v zařízeních školního stravování, 3) na nutriční péče a její standardizace v domech pro seniory a domovech s pečovatelskou službou, 4) na tvorbu edukačních materiálů, 5) na strategii a systémová řešení pro oblast výživy a nutriční péče v ČR
  5. spolupracuje na tvorbě vzdělávacích programů
 3. K naplnění svého programu a cílů Spolek zejména:
  1. spolupracuje s odborníky, jejichž aktivity souvisejí s výživou a nutriční péčí
  2. pořádá odborné akce (semináře, konference apod.) a podporuje jejich organizaci,
  3. spolupracuje s dalšími lékařskými společnostmi i spolky, jakož i jinými spolky a společnostmi při organizování odborných akcí a dalších aktivitách,
  4. spolupracuje s dalšími odbornými společnostmi, organizacemi, spolky i jednotlivci v oblasti výživy a nutriční péče jak na území ČR, tak též v rámci mezinárodní spolupráce se společnostmi podobného typu
  5. vytváří, vydává a podílí se na vytváření a vydávání odborných publikací a informačních brožur s tematikou zdravé výživy a s tematikou pro šíření osvěty zdravého životního stylu.
 1. Vedlejší hospodářská činnost Spolku:

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

IV.

Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku může být:

fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která podala písemnou přihlášku a výbor Spolku její členství schválil.  

 1. O přijetí za člena Spolku rozhoduje, na základě písemné přihlášky, ve které uchazeč uvede osobní data a svojí odbornou kvalifikaci, výbor Spolku. Výbor přihlášku každého uchazeče projedná a o přijetí každého nového člena informuje.
 1. Členství vzniká dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na účet Spolku. Členství ve Spolku je vázáno na osobu člena a nepřechází na právního nástupce.
 1. Členství zaniká:
 1. úmrtím člena
 2. vystoupením člena, které se děje písemným oznámením výboru Spolku
 3. zánikem Spolku
 4. vyloučením Výborem pro neplnění členských povinností uvedených v těchto Stanovách nebo z jiných závažných důvodů. Vyloučení člena musí být řádně zdůvodněno.
 1. Evidenci členských přihlášek vede Výbor Spolku, stejně jako seznam členů Spolku. Tento seznam je neveřejný.

 

 1. Práva a povinnosti členů
 1. Každý řádný člen Spolku má právo zejména:
 1. podílet se na činnosti Spolku
 2. být informován o činnosti Spolku a činnosti jeho orgánů
 3. volit orgány Spolku
 4. být volen do orgánů Spolku
 5. obracet se na orgány Spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření
 6. přispívat k naplňování poslání a cílů Spolku
 7. využívat podpory a pomoci Spolku v činnostech vyplývajících z poslání a cílů Spolku

 

 1. Každý řádný člen Spolku má povinnost zejména:
 1. respektovat stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku
 2. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku
 3. konzultovat svou činnost s orgány Spolku a řídit se jejich závaznými rozhodnutími
 4. svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku
 5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
 6. hradit pravidelné členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje Výbor, nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, na který mají být příspěvky zaplaceny, a to bezhotovostním převodem na účet Spolku.
 1. Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

 1. a) Nejvyšší orgán – Členská schůze
 2. b) Statutární orgán – Výbor
 3. c) Revizní komise

VII. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Nejvyšší orgán tvoří všichni členové Spolku.
 1. Členskou schůzi svolává Výbor Spolku nejméně jednou za rok, popř. požádá-li o její svolání nejméně 1/3 členů. Výbor Spolku je povinen svolat Členskou schůzi nejpozději do 3 měsíců od písemného podání této žádosti. Písemné pozvánky musí být odeslány nejpozději 15 kalendářních dní před stanoveným datem Členské schůze, musí obsahovat přesné místo, datum a hodinu zahájení a program Členské schůze. Členové Spolku musí být v pozvánce seznámeni s tím, kde je možné nahlédnout do písemných dokumentů, které budou na Členské schůzi projednávány.
 2. Členská schůze má zejména tyto pravomoci:
 1. schvaluje Výroční zprávu,
 2. volí členy Výboru a Revizní komise Spolku
 3. schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok,
 4. schvaluje program a hlavní směry činnosti Spolku pro příští období,
 5. schvaluje rozpočet Spolku na další rok,
 6. rozhoduje o přijetí a změnách Stanov Spolku,
 7. rozhoduje o zrušení Spolku a případném majetkovém vypořádání,
 8. rozhoduje o vzniku pobočného spolku
  1. Členská schůze si mimo výše uvedené může vyhradit rozhodování v jakékoliv věci, která jinak náleží do pravomoci Výboru.
  2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30% řádných členů Spolku.
 9. Člen Spolku se účastní Členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena Spolku může být kterýkoliv člen Spolku, jakož i jakákoliv třetí osoba. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
 10. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru Spolku. Rozhodnutí o změně stanov Spolku a o zrušení Spolku je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.
 11. Rozhodnutí Členské schůze jsou závazná pro všechny členy a orgány Spolku.
 12. Z jednání Sjezdu se pořizuje zápis, který podepisují 2 členové Výboru Spolku. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání Členské schůze svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven.

VIII. Výbor Spolku

 1. Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
 2. Výbor Spolku má 4 členy, kteří jsou voleni na Členské schůzi aklamací na základě návrhu některého člena Spolku.
 3. Funkční období člena výboru Spolku je pětileté.
 4. Členy Výboru Spolku mohou být pouze fyzické osoby, které jsou bezúhonné a starší 18 let.
 5. Členové Výboru Spolku mohou být voleni do funkce i opakovaně. Za výkon funkce jim nenáleží odměna. V případě, že člen Výboru či třetí osoba bude zaměstnancem Spolku nebo bude pro Spolek vykonávat práci na základě smlouvy o dílo nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke Spolku se bude řídit pracovněprávními předpisy. O výši odměny rozhoduje Výbor Spolku.
 6. Členství ve Výboru zaniká:
 7. ukončením funkčního období
 8. úmrtím člena
 9. vzdáním se funkce písemným oznámením Výboru Spolku
 10. odvoláním Členskou schůzí
 11. Členové Výboru si na své schůzi zvolí předsedu, místopředsedu a pokladníka Výboru. Předseda zastupuje Spolek navenek, tj. jedná a samostatně podepisuje za S V nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Výbor může vymezit rozsah oprávnění předsedy, včetně nakládání s majetkem. O svých rozhodnutích jsou předseda, případně místopředsedové v době nepřítomnosti předsedy, povinni informovat Výbor nejpozději na jeho nejbližším jednání. Výbor může rozhodnout o odvolání předsedy nebo místopředsedy Výboru případně jiných volených osob tohoto orgánu v průběhu volebního období. Odvoláním z funkce nezaniká členům právo na členství ve Výboru a působí v něm do konce volebního období jako řadoví členové. Na uvolněnou funkci předsedy nebo místopředsedy volí Výbor ze svého středu nového předsedu a místopředsedu. Volba je platná, pokud jsou předseda nebo místopředseda zvoleni nadpoloviční většinou hlasů členů Výboru, člen, o němž je hlasováno, sám nehlasuje.
 12. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
 13. Do působnosti Výboru Spolku náleží zejména:
 14. koordinovat činnost Spolku
 15. svolávat členskou schůzi
 16. zpracovávat podklady pro rozhodnutí Členské schůze, včetně výroční zprávy
 17. rozhodovat o přijetí za člena Spolku, vést evidenci přihlášek a členů
 18. podávat Členské schůzi návrhy na vyloučení člena.
 19. rozhodovat o založení pobočného spolku, o jeho programu a činnosti, o jeho zrušení či přeměně.
 20. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 21. Výbor Spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru Spolku. Zápis ze schůze Výboru podepisuje předseda a jeden ze členů Výboru.
 22. Bude-li Výbor odvolán Členskou schůzí, končí jeho volební období volbou nových členů Výboru.
 23. Prvními členy Výboru jsou:

Tamara Starnovská, nar. 28. 5. 1957, bytem Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Věra Boháčová, nar. 10. 9. 1978, bytem Čimelická 964/15, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Ludmila Dostálková, nar. 27. 10. 1980, bytem Luková 11, 561 23 Luková

Eva Parmová, nar. 27. 7. 1992, bytem Poběžovická 1481/21, 148 00 Praha 4 – Kunratice

 1. Předseda Výboru:

je volen na první schůzi Výboru,

– řídí schůze Výboru,

– řídí nejvyšší orgán Spolku, kterým je Členská schůze, podává zprávu o činnosti na Členské schůzi,

– zastupuje Spolek při oficiálních jednáních Spolku,

– v neodkladných záležitostech je oprávněn rozhodnout věc bez předchozího projednání s Výborem Spolku, je však povinen svá rozhodnutí předložit Výboru k dodatečnému schválení,

– náleží mu další oprávnění a povinnosti, které vyplývají z těchto Stanov a platných právních předpisů.

 1. Místopředseda Výboru:

– je volen na první schůzi Výboru,

– pomáhá předsedovi Výboru v plnění jeho povinností,

– v případě nepřítomnosti předsedy Výboru ho zastupuje,

– plní úkoly stanovené mu předsedou Výboru nebo stanovené mu rozhodnutím Výboru jako celku.

 

 1. Pokladník Výboru

– eviduje členské příspěvky

– odpovídá za hospodaření Spolku.

 

 1. Revizní komise

 

 1. Revizní komise je kontrolním kolektivním orgánem Spolku, pokud tento orgán Členská schůze zvolí.
 2. Revizní komise má 3 členy, kteří jsou voleni na Členské schůzi.
 3. Členové si ze svého středu volí předsedu Revizní komise, který řídí zasedání Revizní komise.
 4. Členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru Spolku a s funkcí likvidátora.
 5. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnosti v souladu se Stanovami a právními předpisy, případně vykonává další působnost, která jí byla svěřena těmito Stanovami.
 6. Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně Výbor, případně další orgány Spolku.
 7. Revizní komise může nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů jiných orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

 

 1. Zastupování a podepisování za Spolek

 

 1. Za Spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda svůj podpis.

 

 1. Zánik Spolku
 1. Spolek zaniká:
 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem z rozhodnutí Členské schůze
 2. zrušením soudem:
 • vyvíjí činnost zakázanou v § 145 NOZ
 • vyvíjí činnost v rozporu s § 217 NOZ
 • nutí třetí osoby k členství ve Spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře
 • brání členům ze spolku vystoupit
 • z důvodu v § 172 NOZ
  1. V případě zániku Spolku proběhne jeho likvidace a s likvidačním zůstatkem bude naloženo dle platných právních předpisů.

XII. Zřizování Pobočných spolků

 1. Výbor Spolku může na svém zasedání rozhodnout o tom, že bude založen Spolek pobočný. Takové rozhodnutí musí obsahovat Název Pobočného spolku, sídlo, program a cíle, které musí být v souladu s programem a cíli hlavního Spolku
 2. Pobočný spolek může nabývat práva a povinnosti v rozsahu určeném těmito Stanovami.
 3. Název Pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního Spolku a vyjádřit vlastnost pobočného spolku.
 4. Pobočný spolek vniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní Spolek.
 5. Z právních jednání Pobočného spolku vzniklých přede dnem zápisu do veřejného rejstříku je hlavní Spolek zavázán společně a nerozdílně s Pobočným spolkem.
 6. Stanovy Pobočného spolku musí obsahovat mimo jiné též ustanovení o tom, že hlavní Spolek neručí za dluhy pobočného spolku.
 7. Zrušením hlavního Spolku se zrušuje i Pobočný spolek. Hlavní Spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny Pobočné spolky.
 8. Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní Spolek nabývají tento statut i Pobočné spolky. Vzdá-li se hlavní Spolek statutu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i Pobočné spolky.

XIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Změna Stanov je možná písemnou formou. Do 15 dnů od jejího schválení Členskou schůzí předloží předseda Výboru Spolku nebo jím písemně pověřená osoba nové znění Stanov příslušnému soudu k založení do spolkového rejstříku.
 1. V záležitostech, které tyto Stanovy výslovně neupravují, se Spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu Spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem.

 

V Praze, dne 20. 5. 2016

 

Výbor Spolku:

Tamara Starnovská

Věra Boháčová

Ludmila Dostálková

Eva Parmová