SEKCE VÝŽIVY A NUTRIČNÍ PÉČE
Tamara Starnovská PhDr. Tamara Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče starnovska@sekce-vnp.cz

EFAD

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD)

EFAD byla založena v roce 1978, aby:

 • podporovala rozvoj v profesi dietolog/ nutriční terapeut
 • rozvíjela dietologii na vědeckém a profesionálním podkladě za současného zájmu členů asociace
 • usnadnila komunikaci mezi národními dietologickými asociacemi a ostatními organizacemi – profesními, vzdělávacími i vládními
 • vedla ke zlepšení nutričního stavu populace členských zemí Evropy

Ambice EFAD:

 • Upevnit povědomí o tom, že práce nutričních terapeutů může zlepšit nutriční zdraví v Evropě.
 • Podpora národních dietologických asociací a snaha o jejich zlepšení ekonomické a sociální situace prostřednictvím ovlivňování veřejných činitelů na lokální i celoevropské úrovni.
 • Zaštítit co nejlepší kvalitu nutriční péče založenou na vědeckých poznatcích cestou spolupráce a partnerství.
 • Podpora vzdělanosti a celoživotního vzdělávání jako nedílné součásti zvyšování standardu nutriční péče v Evropě.

Členství v EFAD je otevřeno všem národním dietologickým asociacím všech členských států Evropské unie. EFAD v současné době sdružuje 34 členských asociací a reprezentuje tak více než 35 000 nutričních terapeutů z 27 zemí Evropy.

Definice dietologa/ nutričního terapeuta

Dietolog je osoba vzdělaná v oboru výživa a dietologie uznávaném národní autoritou. Dietolog využívá poznatky současné vědy o výživě pro výživu a vzdělávání veřejnosti i jedinců jak zdravých, tak nemocných.

Pro další informace navštivte, prosím, webové stránky EFAD www.efad.org.

definice dietologa 

Poslání EFAD

EFAD je nezisková organizace, která nesleduje žádné politické ani náboženské cíle.

Mise: podpora členských asociací v posilování role dietitians s cílem zlepšení nutričního stavu obyvatel Evropy

Vize: EFAD, národní asociace dietitians a samotní dietitians jsou uznávání jako vůdčí autorita v oblasti dietologie a výživy. EFAD aktivně pokračuje v podpoře a upevňování partnerství s cílem vylepšení nutričního stavu, snížení socioekonomických vlivů na zdraví a přispívá ekonomické stabilitě.

K dosažení těchto vizí podporuje EFAD vysoce kvalitní vzdělání v dietologii a výživě, profesionalizaci povolání, výzkumné aktivity a partnerství.

Hodnoty:  EFAD vede dietitians k dělání správných rozhodnutí a usměrňuje přístup k partnerství a spolupráci.

Základními hodnotami EFAD jsou poctivost, otevřenost, nediskriminace, spolupráce a nezávislost. Hodnoty EFAD jsou lépe vyjádření ve způsobech, jakými EFAD řídí své aktivity, dodržování Etického kodexu a Kodexu dobré praxe, k čemuž patří následující:

 • Demokracie, transparentnost a zahrnuje
 • Nezávislost a etiku
 • Kritické myšlení, ale i otevřenost novými myšlenkám a přístupům
 • Důvěryhodnost, objektivity a čestnost
 • Účinnou komunikaci
 • Podporu příležitostí, inovací, kreativity a podnikání
 • Respektování hodnot a schopností členských asociací
 • Partner pro klienty, spolupracující i pro ostatní
 • Aktivně usilovat o dokonalost

Komise a vědecké rady EFAD

Veřejné zdravotnictví
Primární péče
Onkologie
Vzdělávání
Stravovací služby
Diabetes
Již asi tři roky se řeší pracovní skupina pro obezitologii

Současná situace

 • Členy 34 asociací
 • 35 vzdělávacích institucí vč. Masarykovy univerzity v Brně (od r. 2014)
 • Z 27 zemí Evropy (včetně Izraele, Chorvatska, Rumunska… ale ne ČR; a ano, v některých státech je více asociací – například rozdílná pro veřejné zdravotnictví a rozdílná pro klinické dietology)
 • Cca 35 000 dietitians

Definice „dietitians“

 •  Osoba s kvalifikací v oblasti výživy a dietologie dle uznání národní autoritou
 • Aplikuje vědecké poznatky o výživě pro výživu a vzdělávání populačních skupin i jednotlivců zdravých i nemocných.
 • Dietologická praxe může být tak rozsáhlá, že umožňuje dietitians pracovat na nejrůznějších pozicích i funkcích.

Role dietitians

 • Nutriční/ dietologičtí experti pracující napříč sektory zaměřeným na potraviny a výživu
 • Pracují se všemi věkovými skupinami klientů, usnadňují jim výběr zdravějších potravin a pokrmů (= aktivita Choices, v ČR Vím, co jím) v rámci prevence civilizačních onemocnění (komunitní péče, aktivní a zdravé stárnutí)
 • Přispívají k léčbě akutních i chronických onemocnění vhodnou úpravou stravy (= léčebná a klinická výživa)
 • S místními autoritami navrhují ustanovení týkající se potravin a zdravé stravy (= veřejné zdravotnictví, minimalizace rizik spojených se stravou)
 • S výrobci a dodavateli potravin a pokrmů dohlížejí na bezpečnost, údržnost a výživovou hodnotu potravin a pokrmů

Ve státech Evropy pracují dietitians ve třech hlavních oblastech, které odpovídají třem hlavním specializacím jejich vzdělání a práce:

Stravovací služby: se zaměřením primárně na management výroby a dodávání potravin a pokrmů s odpovědností za nutriční hodnotu, kvalitu a bezpečnost stravy podávané jednotlivcům i skupinám obyvatel zdravých i nemocných, jak ve zdravotnických, tak v komunitních zařízeních.

 – Kliničtí dietitians: s odpovědností za plánování, edukaci, dohled a kontrolu klinicky sestavených stravovacích plánů, které mají vést k uzdravení pacientů/ klientů a vylepšení jejich nutričního stavu. Kliničtí dietitians mohou pracovat jak v primární péči, tak ve zdravotnických zařízeních.

 – Veřejné zdravotnictví: dietians přímo zapojení do podpory zdravého životního stylu a nastavení politického/ právního pozadí, které vede k podpoře správně volených potravin v populaci a populačních skupinách s cílem vylepšení nebo posílení jejich nutričního stavu a minimalizaci nutričních rizik, které by mohly vést k onemocnění.

Další partneři a partnerské projekty

dalsi partneri projektu

Protokoly a publikace

Standardy a popisy postavení dietitians v různých oblastech nutriční péče a profese dietitians:

 • Etický kodex a Kodex dobré praxe
 • Malnutrice
 • Obezita
 • Diabetes
 • Výživa seniorů
 • Vzdělávací a profesní standard
 • Kompetence a ukazatele kvality nutriční péče
 • Pokročilé kompetence
 • Standardy pro praxi během studia oboru výživy a dietologie
 • Standard pro pedagogy v oboru výživy a dietologie

EFAD Newsletter a Students Newsletter

Strategie celoživotního vzdělávání a Strategie studentských praxí

Akční plány spolufinancované Evropskou unií

DIETS1 u toho jsem bohužel nebyla a nikde nejsou téměř dohledatelné žádné podklady. Běžel, tuším 2006-2009. Výsledkem je poster s uvedenými kompetencemi, hodnotami EFAD, s důrazem na dobrou teoretickou i praktickou přípravu studentů (v češtině připravovala již kdysi Šárka Bláhová).

DIETS2 2010-2013, zaměřeno hlavně na podporu dobré praxe, evidence based praxe a mezioborovou spolupráci, stabilizace vzdělávání studentů nutričních oborů a celoživotní vzdělávání dietitians. V rámci DIETS2 bylo devět pracovních skupin (vzdělávání studentů, kompetence, celoživotní vzdělávání, počítačové systémy na podporu projektů dalších skupin, publikační, „reportovací“ skupina, legislativní, skupina, která výsledky práce ostatních skupin šíří do světa – v této jsem byla i já. Práce je to vždy pouze dobrovolná, v rámci svého vlastního volného času a odměnou je dobrý pocit z posunu projektu zase o krok dál).

Pro studenty nutričních oborů

 • Newsletter pro studenty (vůbec se mi teď přes nové stránky EFAD nedaří najít): 2x ročně sbírá, vybírá a publikuje abstrakty závěrečných a vědeckých prací studentů nutričních oborů (pokud mi přijde z redakce výzva, publikovala jsem nabídku na facebooku Sekce VNP)
 •  Studentská organizace při EFAD (European Network of Dietetics Students, ENDietS) a jejich video z kongresu v Amsterdamu 2015 a registrační formulář pro studenty: https://www.youtube.com/watch?v=lAC50grQBeg

http://www.efad.org/survey/index.php?sid=47181&lang=en

 •  Studentské workshopy během každoročních EFAD konferencí (při plánování cesty na konferenci na jaře jsem vždy vyhlašovala mezi studenty nabídku jet se také, buď formou oslovení škol, nebo na facebooku Sekce VNP)
 •  Studentská cena za vědeckou práci na EFAD konferenci (z přihlášených studentských posterů vědecké rady vybírají několik, které jsou prezentování přímo plénu a z nich ještě potom vítěze. Sama jsem těch předání viděla již několik a sama jsem ji v roce 2012 také získala za téma „Malnutrice u obézních pacientů“)

Dokumenty EFAD:

Základní informace o EFAD
Etický kodex nutričního terapeuta
Role nutričního terapeuta v prevenci a léčbě gestačního diabetu a diabetu 2. typu
Role nutričního terapeuta v léčbě obezity
Role nutričního terapeuta v prevenci a léčbě malnutrice u dospělých
Role nutričního terapeuta v prevenci a léčbě nemocí spojených s výživou ve stáří

Konference EFAD:
EFAD (THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS) pořádá ve dnech 28.-30. září 20017 konferenci – the 10 EFAD conference „The Future is Now“. Podrobné informace jsou dostupné na webové stránce konferencenebo na facebookové stránce EFAD.

logo konference2017    EFAD FB